Årsredovisning 

Bokslutet berättar hur ditt företag gått under året och vilken finansiell ställning det har på bokslutsdagen. Bokslutet ska för de flesta bolagsformer presenteras i form av en årsredovisning. Hur den ska upprättas och se ut är styrt av redovisningslagar och regler.

För de flesta bolagssformer är årsredovisningen en offentlig handling och den används av bland annat av leverantörer, banker och andra kreditgivare samt konkurrenter för att bedöma ditt företag. Det är alltså viktigt att årsredovisningen är korrekt och professionellt upprättat.

Bilagor och andra handlingar

Vi upprättar även specifikationer för de olika posterna i bokslutet, bokslutsbilagor samt årsstämmoprotokoll. Vi ser också till att skicka bokslutet till Bolagsverket om din bolagsform kräver det.

Koncernredovisning

Om ditt företag ingår i en koncern som behöver du i vissa fall upprätta en koncernredovisning, förutom den vanliga årsredovisningen. Vi har lång erfarenhet av företag som tillhör koncerner och hjälper dig att upprätta koncernredovisning och kassaflödesanalys.

Periodbokslut och rapportering

För att styra ditt företag så effektivt som möjligt kan det vara aktuellt att göra bokslut oftare än en gång per år. Vi upprättar då periodbokslut för den period som passar bäst för dig, halvårs-, kvartals- eller månadsvis. Dessa periodbokslut och andra rapporter får du givetvis löpande tillgång till. Dessutom kan vi skräddarsy rapporter om det är någon speciell del av företaget som du vill följa extra noga.